Харагүчигийн сүүлийн үед зохицуулж буй хэлэлцээр, хэрэг маргаануудаас жишээ татав.
Одоогын хэргүүд
| Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх төсөл | Хэрлэн голын төсөл |
| Компани худалдагдахаас хамгаалах | Олон улсын төслийн санхүүжилт |
| Компани өөрчлөн байгуулах | Дампуурал / эд хөрөнгийн худалдаа / | Дампуурал / дампуурсныг зарлах / |
| Дампуурал / зээлдүүлэгчийн өмгөөлөгч / | Хөдөлмөрийн маргаан |
| Олон Улсын эрх залгамжлал | Шүүхийн хэрэг маргаан |
Өмнөх хэргүүд
| Дотоодын компани худалдан авах буюу нэгтгэх | Олон Улсын компани худалдан авалтын санхүүжилт |
| Олон Улсын компани худалдан авах ба нэгтгэх үйл ажиллагаа | Олон Улсын хамтын ажиллагаа | Хэрэглэгчийн зээлийг баталгаажуулах |
| Худалдааг баталгаажуулах | Синдикатын зээл |
| Үл хөдлөх хөрөнгө баталгаажуулах | Үл хөдлөх хөрөнгийг баталгаажуулах зорилгоор хөрөнгийн сан бүрдүүлэх |
Одоогийн хэргүүдийн товч танилцуулга:
1. Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх төсөл Хуудасны
эхэнд очих
Бид Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх асуудлаар Японы хуулиудтай холбоотойгоор зөвлөгөө өгч байна.
2. Хэрлэн голын төсөл Хуудасны
эхэнд очих
Япон дахь үйлчлүүлэгчиддээ зөвлөгөө өгдөг нэгэн компани Говьд зэс боловсруулдаг компанийг Хэрлэн голын усаар хангах зорилгоор ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж байна. Бид энэ асуудалд Монголын хуулийн талаар зөвлөгөө өгч байна.
3. Компани худалдагдахаас хамгаалах Хуудасны
эхэнд очих
Бид хувьцаа нь үнэт цаасны бирж дээр Солонгосын компанид худалдагдах гэж байсан нэгэн корпорацийн өмгөөлөгчөөр ажилласан.
4. Олон улсын төслийн санхүүжилт Хуудасны
эхэнд очих
Бид Малайз дахь Японы компанид олон улсын төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор хөрөнгийн сан бүрдүүлэх тал дээр зөвлөгөө өгч байна.
5. Компани өөрчлөн байгуулах Хуудасны
эхэнд очих
Бид үнэт цаасны бирж дээр хувьцаа нь чөлөөтэй арилжаалагдахаар тавигдсан болон тавигдаагүй компаниудад өөрчлөн байгуулах талаар зөвлөгөө өгч байна.
6. Дампуурал / Эд хөрөнгийн худалдаа / Хуудасны
эхэнд очих
Японд дампуурлын хэрэг үүссэн Америкийн хөрөнгө оруулагчид эд хөрөнгө худалдаалах тал дээр зөвлөгөө өгч байна.
7. Дампуурал / дампуурсныг зарлах / Хуудасны
эхэнд очих
Бид дампуурлын хэрэг үүсгүүлэхээр хүсэлт гарган ажиллаж байна.
8. Дампуурал / зээлдүүлэгчийн өмгөөлөгч / Хуудасны
эхэнд очих
Бид дотоодын болон гадаадын компаний дампуурлын хэрэгт зээлдүүлэгчийг төлөөлөн зээлдүүлэгчдийн хуралд оролцож байна.
9. Хөдөлмөрийн маргаан Хуудасны
эхэнд очих
Бид гадаадын компани болон гадаад ажилтаны хоорондын хөдөлмөрийн нэлээдгүй маргаанд оролцож байна. Бид хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх ажиллагаанд эхнээсээ өөрсдийн санаачилгаар оролцдог.
10. Олон улсын өв залгамжлал Хуудасны
эхэнд очих
Бид олон улсуудад өмч хөрөнгөтэй чинээлэг хувь хүнд олон улсын өв залгамжлалтай холбоотой асуудлаар зөвлөгөө өгч байна. Ялангуяа бид Англи болон Мэний арал дахь гэрээслэлгүйгээр өв залгамжлах хэрэгт орон нутгын өмгөөлөгчидтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр өв залгамжлах эд хөрөнгийг амжилттайгаар цуглуулан, холбогдох татварыг бууруулж чадсан юм.
11. Шүүхийн хэрэг маргаан Хуудасны
эхэнд очих
Бид Дээд шүүх дээр хэлэлцэгдэж буй хэрэгт хууль зүйн туслалцаа үзүүлж байна. Өнгөрсөн хэдэн жилүүдийг эргэн харахад бид тодорхой амжилт олсон байна.
Хэдэн жилийн өмнөхтэй харьцуулбал Харагүчи нь илүү ихээр мэргэшин хэрэг явдлуудтай ажилласаар ирлээ
1. Дотоодын компани худалдан авах буюу нэгтгэх Хуудасны
эхэнд очих
Хувьцаа нь үнэт цаасны зах зээл дээр чөлөөтэй зарагдахаар тавигдсан компанийг өөр нэгэн компани үнэт цаасны биржээр дамжуулан худалдан авах хэрэгт хууль зүйн туслалцаа үзүүлсэн.
2. Олон улсын компани худалдан авалтын санхүүжилт Хуудасны
эхэнд очих
Англи дахь томоохон банкнаас 5 улсын хооронд компани нэгтгэх буюу худалдан авах талаар санхүүжилт олгохоор санал болгосон хэрэгт Японы талын хууль зүйн зөвлөхөөр ажилласан.
3. Олон улсын компани худалдан авах ба нэгтгэх үйл ажиллагаа Хуудасны
эхэнд очих
Хэрэглэгчийн зээлийн үйлчилгээ үзүүлдэг компаний хуулийн зөвлөхөөр ажилласан. Тухайн компани нь АНУ-н санхүүгийн нэгэн компанид худалдагдсан.
4. Олон улсын хамтын ажиллагаа Хуудасны
эхэнд очих
Японы нэгэн худалдааны компанид Японы электроникийн компанитай хамтран салхины эрчим хүчийг ашиглах талаар төслийн санхүүгийн асуудалд хууль зүйн зөвлөгөө өгсөн.
5. Хэрэглэгчийн худалдааны болон Хуудасны
эхэнд очих
үйлдвэрлэлийн зээлийг баталгаажуулах Голландын банкны хэрэглэгчийн болон худалдаа, үйлдвэрлэлийн зээлээ баталгаажуулах үйл явцад хуулийн зөвлөхөөр ажилласан.
6. Худалдааны өрийг баталгаажуулах Хуудасны
эхэнд очих
Бид Америкийн хөрөнгө оруулалтын банкинд Солонгосын компаний Японы компанитай хийсэн худалдааны өрийг баталгаажуулах асуудалд зөвлөгөө өгсөн.
7. Синдикатын зээл Хуудасны
эхэнд очих
Бид Голландын худалдааны банкинд хэдэн зуун саяын хэмжээтэй синдикатын зээл гаргахтай холбоотойгоор зөвлөгөө өгсөн.
8. Үл хөдлөх хөрөнгө баталгаажуулах Хуудасны
эхэнд очих
Үл хөдлөх хөрөнгийг баталгаажуулах асуудлаар Америкийн хөрөнгө оруулалтын компанид зөвлөгөө өгсөн.
9. Үл хөдлөх хөрөнгийг баталгаажуулах зорилгоор хөрөнгийг сан бүрдүүлэх Хуудасны
эхэнд очих
Бид Кайманы арлуудад үл хөдлөх хөрөнгийн компани байгуулах зорилгоор хөрөнгө оруулалт хийх асуудлаар Кайманы арлуудын хуулиар болон олон улсын татвар, үнэт цаасны бизнес зэргээр мэргэшсэн өмгөөлөгчдийн багийн хамт Японы Газар, Дэд бүтэц, Тээврийн яам, Санхүүгийн үйлчилгээний агентлаг, Кантогийн орон нутгийн санхүүгийн товчоо болон Үндэсний татварын агентлаг зэрэгтэй амжилттай хэлэлцээр хийхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.
Бидний тухай | Үйл ажиллагааны чиглэл | Ажилд авах | Нууцыг хадгалах журам | Лавлагаа